• +0620066225
 • info@moszorg.nl

Gedragscode

Gedragscode

Gedragscode

Wij willen graag dat cliënten aan wie Stichting Mos zorg haar zorg- en dienstverlening aanbiedt, daarover tevreden zijn. Ook vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers met plezier hun werk doen. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor doorslaggevend. In deze gedragscode wordt beschreven wat Stichting Mos zorg in dat verband van een ieder verwacht.

Stichting Mos zorg wil dat deze gedragscode meer is dan een papieren tijger. Daarom is deze gedragscode ook op onze website geplaatst, zodat deze bekend is bij onze cliënten en samenwerkingspartners. Daarnaast zal aan alle medewerkers van Stichting Mos zorg een exemplaar van de gedragscode worden uitgereikt. Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.
Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende, het bestuur of een vertrouwenspersoon.

De doelen van de gedragscode zijn:

 • Het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie en discriminatie in algemene zin, (seksuele) intimidatie;
 • Het goede imago van onze organisatie bewaken en behouden;
 • Het beschermen van de werknemer.
 • Het behouden van een prettige werk- en leefomgeving.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:

Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de Arbowet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.
Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, cliënten en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk.

Visie en beleid

Stichting Mos zorg vindt het belangrijk dat haar cliënten hun leven zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier vorm kunnen geven, ervan uit gaande dat de gezondheid en veiligheid niet in het geding komt en dat iedere cliënt de ruimte en mogelijkheden krijgt om zich naar zijn/haar volle potentieel te kunnen ontwikkelen. De medewerkers zullen de cliënten vanuit hun deskundigheid daarbij ondersteunen. Vraag gestuurd en cliëntgericht werken is dé opdracht van onze medewerkers, elke dag opnieuw. Dit geldt niet alleen voor het contact tussen medewerker en cliënten. Het is ook richtinggevend voor het contact tussen medewerkers onderling, cliënten onderling en anderen met wie Stichting Mos zorg een relatie onderhoudt.
Deze uitgangspunten worden naar behoefte besproken tijdens team overleggen. Gedurende evaluatie- en functioneringsgesprekken wordt bekeken of het beleid naar behoren wordt uitgevoerd of dat verbetering noodzakelijk is.
Anders gesteld, vraag gestuurd en cliëntgericht werken is typerend voor Stichting Mos zorg. Er is dan veel mogelijk, ook in de wijze waarop er met elkaar wordt omgegaan.
Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan de gedragscode, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of beëindiging van zorgovereenkomst (cliënt).
Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat Stichting Mos zorg hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van wat uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

Gedrag en Houding

 • Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook, is niet toegestaan.
 • Schelden, discriminerende taal uiten of schreeuwen, is ongewenst. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurende telefoneren, stalken of het bovenmatig sturen van sms’jes, what’s app of e‑mails.
 • Elk ongewenst seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat voor degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.
 • Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.
 • In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van cliënten dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende. Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. Tijdens het onderzoek wordt een medewerker op non-actief gezet, in eerste instantie voor de duur van drie weken. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.
 • Indien er sprake is van diefstal door cliënten, zal er door Stichting Mos zorg altijd aangifte worden gedaan.
 • Tijdens het werk bij Stichting Mos zorg zijn er kledingvoorschriften waaraan de medewerkers moeten voldoen. Je bent het visitekaartje van het bedrijf. Tijdens het werk is het niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en representatief voor de functie. Dit houdt in dat men schone, fris ruikende en niet kapotte kleding draagt.

Verder gelden voor medewerkers als zij bij cliënten werkzaam zijn de volgende gedragsregels:

 • Het is verboden te roken bij de cliënt thuis tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan;
 • Het is verboden drugs mee te nemen en/of te gebruiken;
 • Het is verboden alcohol te nuttigen;
 • Met een slag‑, steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen, mag de woning van een cliënt of een locatie van Stichting Mos zorg niet worden betreden.
 • Voor cliënten van Stichting Mos zorg gelden dezelfde gedragsregels waardoor medewerkers beschermd worden tegen tabaks‑, alcohol- en drugsgebruik en wapens van cliënten die zij bezoeken tijdens ambulante contact momenten in de woning van de cliënt.
 • Wanneer een medewerker van Stichting Mos zorg bij of door een cliënt wordt geconfronteerd met seksuele, intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of een andere vorm van intimidatie heeft hij/zijn het recht de werkzaamheden bij deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit, wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de direct leidinggevende. De medewerker heeft het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken cliënt te weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

Klachten

Navolgende regeling is conform het klachtenreglement:

 • Mochten cliënten of hun persoonlijke vertegenwoordiger klachten hebben, dan kunnen zij deze bespreken met de persoon die het betreft. Als de klacht op deze manier niet naar tevredenheid opgelost kan worden, kan de klacht worden besproken met de leidinggevende van de medewerker. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.
 • Daarnaast is het mogelijk de klacht te bespreken met een vertrouwenspersoon. Deze biedt vanuit een onafhankelijke positie zonder last of ruggespraak ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen en kan bemiddelen. Vanzelfsprekend is het ook altijd mogelijk de klacht te bespreken met het bestuur van Stichting Mos zorg.
 • In het geval medewerkers klachten hebben, dan kunnen zij deze bespreken met de persoon waarop de klacht betrekking heeft. Als dit niet kan, of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de leidinggevende. Verder is het mogelijk een klacht te bespreken met een vertrouwenspersoon. Deze klacht moet dan wel betrekking hebben op een of meer collega’s. De vertrouwenspersoon biedt dan ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen. Ook zou overleg met hoofd personeelszaken van Stichting Mos zorg tot een adequate behandeling van een klacht kunnen leiden.
 • Mochten familieleden of andere relaties van de cliënt klachten hebben, dan kunnen ze deze bespreken met de persoon die het betreft. Als dit niet mogelijk is of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden besproken met de leidinggevende van de medewerker of het bestuur Stichting Mos zorg. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het mogelijk de klacht te bespreken met een vertrouwenspersoon welke ondersteuning zal bieden bij het zoeken naar oplossingen en/of kan bemiddelen.
 • Vanzelfsprekend worden klachten volgens de daarvoor geldende procedures beschreven in de klachtenprocedure behandeld. Ook deze procedures zijn gebaseerd op bepaalde normen en waarden. Zodra een procedure wordt gestart, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken.

Maatregelen

 • Stichting Mos zorg vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacyreglement. Hoor- en wederhoor zullen altijd worden toegepast. Dit betekent dat de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, zullen worden uitgenodigd voor één of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) moeten zijn met de ernst van de situatie. Overplaatsing, een officiële waarschuwing in dossier en ontslag zijn maatregelen die met betrekking tot medewerkers niettemin kunnen worden genomen als een klacht daartoe aanleiding geeft.
 • Met cliënten en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. En hoewel het goed hulpverlenerschap als uitgangspunt voor Stichting Mos zorg leidend is, behoudt Stichting Mos zorg het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de cliënt te beëindigen. Een niet correcte bejegening van medewerkers kan daarvoor als reden gelden.
 • Het besluit om maatregelen te treffen wordt uitsluitende genomen door het bestuur van Stichting Mos zorg. Deze kan ten tijde van langdurige afwezigheid deze bevoegdheid overdragen aan zijn/haar vervanger. De directie zal echter niet eerder beslissen dan dat deze met de betrokkenen of een vertegenwoordiging daarvan heeft gesproken.
 • Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, vernielingen en/of agressie wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Leef en werkomgeving

 • Stichting Mos zorg hecht er grote waarde aan dat er zorgvuldig en respectvol omgegaan wordt met de leefomgeving van onze cliënten en de werkomgeving van onze medewerkers.
 • De door de stichting beschikbaar gestelde materialen dienen zorgvuldig gebruikt te worden, niet beschadigd te worden en schoon gehouden te worden. Te denken valt in dit verband aan auto’s, fietsen, mobiele telefoons, computers, beeldschermen en laptops, materialen waarmee kantoren en andere ruimtes zijn ingericht, bedrijfskleding e.d.
 • Voor het gebruik van de diverse ruimtes van Stichting Mos zorg geldt een schoon bureau en beeldscherm beleid. Dit beleid gaat over alle aan de medewerkers beschikbaar gestelde ruimtes als kantoren, keukens, toiletten en werkruimtes.
 • Bij beschadiging, verlies of diefstal door cliënten en/of medewerkers zullen wij de persoon die door onzorgvuldig handelen de schade, verlies of diefstal heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen en/of aangifte doen bij politie. Voor het in bruikleen hebben van materialen van Stichting Mos zorg geldt de bruikleenovereenkomst.

Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt Stichting Mos zorg het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers.

Laten we respectvol met elkaar omgaan. Dan is er veel mogelijk.