• +0620066225
 • info@moszorg.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting Mos zorg

Preambule

Stichting Mos zorg biedt hulp- en dienstverlening aan jeugdigen en hun ouders, volwassenen (hierna te noemen cliënten). Hulp aan cliënten komt doorgaans tot stand via tussenkomst van lokale verwijzers, zoals Centrum voor Jeugd & Gezin, de huisarts, gecertificeerde instellingen zoals de Jeugdbescherming en via de rechter.

In verreweg de meeste gevallen wordt de betaling gedaan door instanties krachtens de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke ondersteuning (begeleiding of Beschermd Wonen) of zorgverzekeringswet, dan wel door een andere betalende instantie, b.v. een andere zorgaanbieder.

Deze algemene voorwaarden regelen de afspraken tussen Stichting Mos zorg en de cliënt en de afspraken die nodig zijn om de hulp of dienstverlening bekostigd te krijgen door instanties.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Begripsomschrijvingen

 • Cliënt
  Een natuurlijk persoon die zorg- en dienstverlening van de zorgaanbieder ontvangt of zal ontvangen, al dan niet vertegenwoordigd door diens wettelijk vertegenwoordiger.
 • Hulp
  Onder hulp wordt verstaan: zorg- en dienstverlening aan cliënten op het terrein van specialistische jeugd- en opvoedhulp en huiselijk geweld.
 • Dienstverlening
  Onder dienstverlening wordt onder meer verstaan: het leveren van diensten aan personen en instellingen (collega’s) ten dienste van (potentiële) cliënten.
 • Zorgaanbieder
  Stichting Mos zorg is gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 83631410.
 • Instantie
  Het orgaan, dat zorg draagt voor de bekostiging van de hulp en/of dienstverlening wanneer die niet door de cliënt zelf wordt bekostigd, zoals de gemeente of een zorgverzekeraar.
 • Wettelijk vertegenwoordiger
  De wettelijk vertegenwoordiger is diegene die bij wet (ouder, voogden, curatoren, bewindvoerders) gemachtigd is in rechte op te treden (rechtsgeldige verbintenissen aan te gaan) voor een handelingsonbekwame cliënt.
 • Beschikking/bepaling
  Het (wettelijk) vereiste besluit door of namens een gemeente over de aard, de inhoud en de omvang en tijdsduur van de hulp c.q. zorgbehoefte(n) van de cliënt en de wijze waarop daarin kan worden voorzien.
 • Zorgovereenkomst
  Het document waarin de overeengekomen hulp en/of diensten in grote lijnen worden vastgelegd.
 • Behandelplan
  Het document waarin de afspraken over de uitvoering van de zorg- en diensten schriftelijk uitgewerkt worden. Het behandelplan vormt een geheel met de zorgovereenkomst.

1.2 Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere vorm van hulp en dienstverlening, als hiervoor bedoeld, van Stichting Mos zorg. Voor bepaalde vormen van hulp en dienstverlening gelden aanvullende voorwaarden. Eventuele aanvullende voorwaarden ontvangt de cliënt tijdig. Deze algemene voorwaarden zijn geldig totdat Stichting Mos zorg nieuwe algemene voorwaarden heeft vastgesteld en haar cliënten op de hoogte heeft gebracht van de daarvoor geldende ingangsdatum. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Stichting Mos zorg waarbij zij collega’s of andere hulpverleners heeft betrokken.

1.3 Afschrift
Door ondertekening van het informatieformulier welke Cliënt bij aanvang van de hulp krijgt en ondertekend verklaart Cliënt kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Stichting Mos zorg die vermeld staan op de website www.moszorg.nl

1.4 Reikwijdte voorwaarden
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met Stichting Mos zorg overeengekomen te worden. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2 Wettelijke regelingen
Veel hulp van Stichting Mos zorg wordt verleend op grond van wettelijke regelingen zoals de Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en wet Bescherming persoonsgegevens.
Stichting Mos zorg hanteert deze wettelijke voorschriften indien van toepassing, draagt zorg voor een zorgvuldige uitvoering van hetgeen deze regelgeving vereist en stemt de hulp- en zorgverlening met de cliënt hierbij af.

Artikel 3 De start van de hulp

3.1 Beschikking
Voor veel hulp van Stichting Mos zorg is een beschikking van de gemeente of geldige verwijzing van een daartoe conform Jeugdwet gerechtigde persoon of instantie nodig.

3.2 Zorgovereenkomst
De hulp voor de cliënt kan starten na het aangaan van een zorgovereenkomst tussen Stichting Mos zorg en de cliënt (m.u.v. crisiszorg). Een zorgovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan door middel van ondertekening door Stichting Mos zorg en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

3.3 Beschikbaarheid van hulp
De capaciteit van de hulpverlening door Stichting Mos zorg wordt begrensd door jaarlijks vooraf vastgestelde productieafspraken of budgetten met instanties. Voor de cliënt kan dat tot gevolg hebben, dat een bepaalde vorm van hulp soms niet (direct) beschikbaar is. De hulp wordt ook begrensd door wat de beschikking of regels van de betreffende instantie toestaan.

3.4 Behandelplan
De inhoud van de hulp wordt in overleg met de cliënt voorafgaand aan start hulp of uiterlijk binnen 14 dagen na de start van de hulp vastgelegd in een individueel behandelplan. Het behandelplan wordt binnen 6 weken vastgesteld na overleg met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger, rekening houdend met de inbreng van minderjarige jeugdigen als bepaald in de Jeugdwet of vergelijkbare wet- en regelgeving. De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger moeten instemmen met het behandelplan. Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft Stichting Mos zorg naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger. Het behandelplan maakt onderdeel uit van de zorgovereenkomst, voor zover wettelijk verplicht.

In het behandelplan wordt in ieder geval nader uitgewerkt:

– de hulpvraag van de cliënt;

– de begeleidings- en behandeldoelen;

– de wijze waarop Stichting Mos zorg de gestelde doelen wil bereiken;

– welke disciplines en middelen worden ingezet om deze doelstellingen te kunnen bereiken;

– welke inspanningen de cliënt zal doen om de gestelde doelen te realiseren;

– de omvang van de hulp, tijdstip en frequentie;

– de wijze en frequentie van evaluatie;

– welke inzet en inspanning van andere hulpverleners/instellingen betrokken bij de cliënt wordt geleverd

3.5 Informatie opvragen
De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger verleent Stichting Mos zorg toestemming om bij de voorbereiding en de uitvoering van het behandelplan informatie te vragen aan de verwijzende instantie. Voor het opvragen van informatie bij andere instanties zal Stichting Mos zorg eerst vooraf schriftelijk toestemming vragen aan cliënt, als onderdeel van het behandelplan of in een afzonderlijk verzoek.

Artikel 4 Wijziging en beëindiging van de hulp

4.1 Wijzigingen in behandelplan
Wijzigingen in het behandelplan kunnen slechts in overleg en na overeenstemming tussen Stichting Mos zorg en de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger worden aangebracht. Instemming is niet vereist bij hulp op grond van een maatregel van kinderbescherming, maar ook dan streeft Stichting Mos zorg naar overeenstemming met de cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

4.1.1 Het in artikel 4.1 genoemde overleg is niet vereist indien, als gevolg
van spoedeisende omstandigheden, Stichting Mos zorg in het belang van de cliënt direct noodzakelijke maatregelen dient te treffen. Als dat het geval is, zal Stichting Mos zorg zo spoedig mogelijk in overleg treden met de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger.

4.2 Beëindiging van de hulp
De hulp eindigt in de navolgende gevallen:

– Indien de gestelde doelen in behandelplan bereikt zijn.

– Indien de geldigheidstermijn van de indicatie is verstreken.

– Indien de periode is verstreken zoals vastgesteld in het behandelplan.

– Indien geen overeenstemming wordt bereikt over het behandelplan.

– Met wederzijds goedvinden, tenzij het hulp betreft waartoe een maatregel van kinderbescherming verplicht.

– Door opzegging door cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger tenzij het zorg betreft waartoe een   maatregel van kinderbescherming verplicht.

– Indien de cliënt overlijdt.

– Een verandering in de beschikking treedt op, waardoor de cliënt geen recht op zorg, uitgevoerd door Stichting Mos zorg meer heeft.

4.3 Opzegging door cliënt
De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.4 Opzegging door Stichting Mos zorg
Stichting Mos zorg kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen wegens gewichtige redenen, met een opzegtermijn van één maand. Van gewichtige redenen is in ieder geval sprake:

 • Indien de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, diens verplichtingen in verband met deze overeenkomst niet nakomt.
 • Indien van Stichting Mos zorg in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst ongewijzigd wordt voortgezet.
 • Indien cliënt een of meerdere van de verplichtingen zoals genoemd in artikel 6.3 t/m 6.6 van deze voorwaarden niet nakomt.

Alvorens Stichting Mos zorg tot opzegging van de overeenkomst overgaat, zal zij in overleg treden met de gemeentelijke toegang, gecertificeerde instelling of een verwijzer over de beëindiging van de zorg tenzij de opzegging in redelijkheid geen uitstel kan dulden. Vervolgens zal Stichting Mos zorg de cliënt van haar voornemen in kennis stellen.

4.5 Wijziging wettelijk vertegenwoordiger
De overeenkomst blijft van kracht ingeval van wijziging van de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt. Een nieuwe wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht op de hoogte te zijn van de zorg die de cliënt van Stichting Mos zorg ontvangt en bijgevolg van deze overeenkomst, en is gehouden aan de bepalingen ervan.

4.6 Afzeggen afspraken
Indien de cliënt en/of Stichting Mos zorg de overeengekomen hulp in concrete gevallen op de vastgestelde datum en/of tijdstip niet kan afnemen of leveren, dienen zij dit onmiddellijk maar tenminste 24uur van tevoren aan elkaar te melden. Zie ook artikel 5.5 “niet nakomen en de kosten”.

Artikel 5 Bekostiging van hulp en dienstverlening

Primair wordt de hulp geleverd door Stichting Mos zorg aan cliënten bekostigd vanuit de Jeugdwet of de WMO. Dit is vastgelegd in de beschikking van de cliënt. In sommige situaties kan er sprake zijn van andere bekostigingsvormen zoals hieronder opgenomen. Indien er sprake is van een van de situaties zoals hieronder beschreven, wordt dit in een addendum bij de zorgovereenkomst opgenomen.

5.1 Overige bekostigingsvormen

5.1.1 Zorgverzekeringswet (basisverzekering)
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt op basis van paramedische zorg vindt financiële verrekening plaats via de basisverzekering (zorgverzekering). Voor jongeren boven de 18 jaar kan een eigen risico gelden. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar betalen geen eigen risico.

5.1.2. Persoonsgebonden budget
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt op basis van persoonsgebonden budget leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening vast.

5.1.3 Hulp of zorg zonder beschikking
Indien de hulp- of zorgverlening geschiedt zonder een tot bekostiging strekkende indicatie leggen partijen schriftelijk duur, frequentie en tariefstelling per tijdseenheid van de te bieden hulp- en zorgverlening in een bijlage bij de zorgovereenkomst vast. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in rekening gebracht. Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.1.4 Hulp en dienstverlening in opdracht van derden
Stichting Mos zorg verleent ook hulp en dienstverlening in opdracht van instellingen of instanties, hetgeen is vastgelegd in een overeenkomst. In dat geval dient de betreffende overeenkomst door Stichting Mos zorg en de opdrachtgever te worden ondertekend. Het overeengekomen tarief wordt dan bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het overeengekomen tarief wordt jaarlijks geïndexeerd.

5.2 Facturatie
Met betrekking tot de door cliënt dan wel derden aan Stichting Mos zorg verschuldigde kosten zoals vermeld onder 5.1.2, 5.1.3 en 5.1.4  is Stichting Mos zorg gerechtigd maandelijks een evenredig voorschotbedrag te factureren. De cliënt dan wel de opdrachtgever verplicht zich om binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur het factuurbedrag te voldoen op de door Stichting Mos zorg aangegeven wijze.

5.3 Niet tijdige betaling
Bij niet tijdige betaling is de cliënt dan wel de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, waarbij elk gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien een betalingsherinnering verstuurd moet worden, wordt per factuur € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht.

5.4 Kosten
Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, bij niet-tijdige betaling, zijn voor rekening van de cliënt dan wel de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden daarbij vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-.

5.5 Niet nakoming
Indien de cliënt zijn meldingsverplichting als bedoeld in artikel 4.6 niet nakomt, is Stichting Mos zorg gerechtigd de verschuldigde kosten voor de overeengekomen hulp- of dienstverlening bij de cliënt in rekening te brengen. In bijzondere gevallen kan na gezamenlijk overleg en uitsluitend ter beoordeling van Stichting Mos zorg van deze regeling worden afgeweken.

5.6 Financiële afrekening
Binnen twee maanden na het einde van de zorgovereenkomst, maar in ieder geval steeds binnen twee maanden na afloop van één jaar, verstrekt Stichting Mos zorg een gespecificeerde financiële afrekening, naar aanleiding van de genoten hulp- en dienstverlening en de betaalde voorschotten ten aanzien van het gestelde in artikel 5.2

Artikel 6 Uitvoering van de hulp en dienstverlening

6.1 Richtlijnen veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting
In geval de hulpverlening bij cliënt thuis plaats vindt, stelt de cliënt de medewerker(s) van Stichting Mos zorg in de gelegenheid om volgens de door Stichting Mos zorg vast te stellen richtlijnen op het gebied van veiligheid, hygiëne, milieu en lichamelijke belasting hun taken te kunnen uitvoeren. De richtlijnen zijn op te vragen bij Stichting Mos zorg.

6.2 Omgangsvormen
De cliënt dient algemeen aanvaardbare omgangsvormen te hanteren en geweld, agressie, discriminatie of (seksuele) intimidatie achterwege te laten. Indien de medewerker(s) van Stichting Mos zorg hiermee op welke wijze dan ook wordt/worden geconfronteerd, kan dit een reden zijn voor onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening door Stichting Mos zorg . Tevens kan aangifte bij de politie worden gedaan.

6.3 Privacy
Privacy van zowel de cliënt als ook de medewerker worden wederzijds gerespecteerd. Dit betekent onder andere dat er geen beeld- en geluidopnames van cliënten of medewerkers van Stichting Mos zorg gemaakt en gepubliceerd worden zonder expliciete toestemming van deze persoon dan wel personen. Tevens worden er geen uitlatingen gedaan over cliënten en medewerkers van Stichting Mos zorg via (sociale) media of welke manier dan ook.

6.4 Rookvrije werkplek
In het geval hulpverlening bij cliënt thuis plaatsvindt zorgt de cliënt ervoor dat de medewerker de werkzaamheden op een rookvrije werkplek kan verrichten. De cliënt of derden zullen niet roken in aanwezigheid van de medewerker, tenzij de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. Het is medewerkers van Stichting Mos zorg niet toegestaan te roken tijdens het verlenen van hulp aan de cliënt.

6.5 Niet-nakoming
Niet-nakoming van de verplichtingen, zoals genoemd in de leden 1 t/m6 van dit artikel levert een gewichtige reden op, waardoor de hulp met onmiddellijke ingang kan worden beëindigd.

6.6 Giften
Het is niet toegestaan om de medewerker(s) giften in natura, geld of geschenken aan te bieden anders dan een symbolisch gebaar van dank.

Artikel 7 Privacy, Registratie en beheer van gegevens

7.1 Registratie en beheer persoonsgegevens
Stichting Mos zorg zorgt voor een volledige en goede uitvoering van de Wet op de Bescherming Persoonsgegevens. Stichting Mos zorg beheert en registreert informatie over de hulp in haar eigen cliëntdossier. Stichting Mos zorg draagt zorg voor zorgvuldige registratie en beheer van gegevens en heeft dit vastgelegd in het privacyreglement. Dit reglement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden. De volledige tekst van het privacyreglement is na te lezen op de website van Stichting Mos zorg (www.moszorg.nl)

7.2 Informatie uit andere zorginstelling
De cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger zal, voor zover nodig ter uitvoering van deze overeenkomst, Stichting Mos zorg in kennis stellen van de betrokkenheid van (een) andere instelling(-en), bijvoorbeeld ten aanzien van (eerdere) hulp of onderwijs. Zo nodig kan om inzage of afschrift van daarop betrekking hebbende relevante stukken gevraagd worden.

7.3 Uitwisselen gegevens
Stichting Mos zorg wisselt gegevens uit met andere instellingen indien dit noodzakelijk wordt geacht met betrekking tot de financiering, uitvoering en continuïteit van de geleverde zorg of te leveren zorg. Dit betreft zowel cliënt specifieke informatie als geaggregeerde informatie.

Artikel 8 Verzekeringen

De cliënt is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering af te sluiten. De cliënt (of namens hem zijn wettelijke vertegenwoordiger) is aansprakelijk voor de eventueel door hem/haar veroorzaakte schade. Voor zover mocht blijken dat de cliënt ter zake onverzekerd is, is cliënt aansprakelijk voor de betreffende extra kosten die de werkzaamheden van Stichting Mos zorg uit hoofde van deze overeenkomst met zich brengen.

Artikel 9 Toestemming voor behandeling in bijzondere situaties

9.1 Toestemming cliënt
Wanneer er iets gebeurt dat geneeskundige of andere (therapeutische) interventie(s) noodzakelijk maakt en deze behandelingen staan niet in het behandelplan, dan wordt met deze behandeling pas begonnen nadat de cliënt en/of diens wettelijk vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor deze behandeling.

9.2 Uitzondering toestemming
Indien de cliënt geen, of niet snel genoeg toestemming kan geven voor de behandeling en dit zou leiden tot levensgevaar of zeer ernstige schade voor de cliënt, dan kan bij uitzondering met de behandeling worden begonnen zonder toestemming. Achteraf moeten de cliënt en/of de wettelijk vertegenwoordiger uiterlijk binnen 2 weken schriftelijk worden ingelicht over de noodzaak en de toegepaste behandeling.

Artikel 10 Gedragscode medewerkers

Stichting Mos zorg hanteert een gedragscode voor medewerkers. Deze gedragscode geeft de beschrijving van hoe medewerkers geacht worden zich te gedragen, zowel ten opzichte van elkaar, als ten opzichte van cliënten en derden. De code is gericht op het in de organisatie bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, seksuele intimidatie alsmede op het respecteren van levensbeschouwelijke opvattingen.
De gedragscode is op te vragen bij Stichting Mos zorg .

Artikel 11 Aansprakelijkheid Stichting Mos zorg

11.1 Goed hulpverlener
De hulpverlener van Stichting Mos zorg zal bij zijn werkzaamheden de codes van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen in overeenstemming met op hem rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de vigerende regelgeving, de regels daarvoor binnen Stichting Mos zorg en de geldende professionele standaarden.

11.2 Schade
In geval van schade bij de cliënt (materieel of immaterieel), waarvoor Stichting Mos zorg aansprakelijk is, wordt die door Stichting Mos zorg vergoed. De vergoedingsplicht van Stichting Mos zorg strekt nimmer verder dan tot het maximale bedrag waarvoor de aansprakelijkheidspolis van Stichting Mos zorg per gebeurtenis dekking biedt. Schades veroorzaakt door (een van de medewerkers van) Stichting Mos zorg van € 50,00 of minder worden niet vergoed, tenzij aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld. Melding en afhandeling van schadegevallen vinden plaats volgens een vastgestelde procedure.

Artikel 12 Klachtenregeling

12.1 Klacht
Stichting Mos zorg streeft een zorgvuldige uitvoering na van de hulp en zorgverlening. Ondanks de beoogde zorgvuldigheid kan de cliënt een klacht hebben over de hulpverlening.

12.2 Klachtenreglement
Op de hulp en zorgverlening is een klachtenreglement voor cliënten van toepassing, dat voldoet aan de wettelijke bepalingen daarover. De hoofdlijnen van het klachtenreglement staan vermeld in het informatieformulier welke bij start van de hulpverlening wordt overhandigd en op de website van Stichting Mos zorg www.moszorg.nl

Artikel 13 Medezeggenschap

Artikel 13.1 Organisatie medezeggenschap
Cliénten hebben inspraak bij het behandelplan en de te stellen doelen die zij willen behalen.

Artikel 13.2 Cliëntvertrouwenspersoon
Cliënten kunnen op individueel niveau een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon is beschikbaar voor het geven van informatie of ondersteuning in bijvoorbeeld een klachtafhandeling.

Artikel 14 Geschillen

14.1Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 Geschillen
Eventuele geschillen zullen, voor zover zij tot de competentie van de rechtbank Breda horen, worden voorgelegd aan de rechtbank Breda. Geschillen die behoren tot de competentie van de sector kanton van enige rechtbank, worden voorgelegd aan de sector kanton, die volgens de wet bevoegd is van die geschillen kennis te nemen.
Wanneer een geschil is aan te merken als klacht, wordt die bij voorkeur in behandeling genomen conform de klachtenregeling van Stichting Mos zorg (zie artikel 12).

Indien een bepaling uit de zorgovereenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst/algemene voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst/algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Slotbepaling

Artikel 15

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 26-06-2019